privacy verklaring

Privacy persoonsgegevens bij Kinderboerderij Engbergen Gendringen De kinderboerderij verwerkt gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) van de vrijwilligers in een bestand ten behoeve van administratieve doeleinden en communicatie. De gegevens zijn beveiligd door beveiligingssoftware. Alleen de bestuursleden die deze gegevens nodig hebben, hebben toegang. Deze maatregelen achten wij passend voor een veilig gebruik van de gegevens.
Voor informatie en vragen kun je je wenden tot secretariaat.kb.engbergen@gmail.com ==========================================================================

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt kinderboerderij Engbergen rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 


Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Kinderboerderij Engbergen registreert uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Kinderboerderij Engbergen verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden (registratie), communicatie (nieuwsbrief) en/of uitnodigingen (festiviteiten, activiteiten).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen vrijwilligerswerk.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Uw persoonsgegevens worden beveiligd door beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) en door gebruik van wachtwoorden.
Hoe borgen wij uw privacy?
Wij zorgen ervoor dat alleen diegenen van de stichting die vanwege hun functie uw persoonsgegevens moeten verwerken, toegang hebben tot deze gegevens.
Wij achten de door ons genomen maatregelen passend gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U hebt altijd het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot onze secretaris (secretariaat.kb.engbergen@gmail.com). 

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn.
U kunt ook een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via secretariaat.kb.engbergen@gmail.com.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien u meent dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, dan kunt u een inhoudelijk gemotiveerd verzoek tot beperking van de verwerking doen via secretariaat.kb.engbergen@gmail.com. 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit om zeker te zijn van de persoon, die u aangeeft te zijn.
Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken.
Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Delen wij persoonsgegevens met derden? 

Kinderboerderij Engbergen deelt geen persoonsgegevens met derden. 

Foto's Tijdens activiteiten op onze Kinderboerderij maken wij foto's, die geplaatst kunnen worden op onze facebookpagina.
Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de fotograaf ter plekke. Deze mededeling hangt op het publicatiebord in de hal.
Mocht u desondanks een foto van uzelf op één van onze pagina's zien terwijl u dit niet wilt, neemt u dan contact op met ons secretariaat via secretariaat.kb.engbergen@gmail.com, zodat wij de foto kunnen verwijderen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2018